VFO: Nieuws en informatie

ORD 2019: 26, 27 en 28 juni 2019 in Heerlen ... ---

Op 26, 27 en 28 juni vindt de ORD 2019 plaats in Heerlen bij de Open Universiteit, Zuyd Hogeschool en ROC Arcus College. Kijk op https://ord2019.nl/ voor meer informatie.

Over het VFO

Het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek (VFO) wenst een forum te zijn voor al wie in Vlaanderen, vanuit welke discipline ook, actief met onderwijsonderzoek bezig is maar ook voor wie, vanuit het beleid of vanuit het onderwijsveld, in onderwijsonderzoek ge´nteresseerd is. Tevens wil het VFO zich profileren als belangenvereniging van Vlaamse onderwijsonderzoekers. Van daaruit wil het Forum zich opstellen als een gesprekspartner voor de Vlaamse overheid.

Het lidmaatschap van het VFO staat open voor al wie in Vlaanderen met onderwijsonderzoek bezig is, ongeacht zijn of haar basisdiscipline. Voor tijdelijke onderzoekers (assistenten, onderzoeksmedewerkers, bursalen) geldt een gereduceerd tarief. Mogen wij aan de ZAP-leden van de Universiteiten vragen deze informatie ook te willen bezorgen aan de tijdelijke onderzoekers van hun Departement of Centrum en deze medewerkers ook aan te moedigen lid te worden van het VFO? In de nabije toekomst worden in samenwerking met onze Nederlandse zustervereniging (VOR) een aantal activiteiten gepland die zich speciaal richten op deze categorie van onderzoekers.

Wie lid is van het VFO kan tegen een gereduceerde prijs deelnemen aan de VFO-studiedagen en aan de jaarlijkse Onderwijsresearchdagen die samen met de VOR worden georganiseerd.

Indien u lid wenst te worden van het VFO, of uw lidmaatschap wenst te verlengen, ga dan naar de lidmaatschap pagina.

Pedagogische Studiën. Tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde

Pedagogische Studiën. Tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde wordt uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR), in samenspraak met het VFO.

Doelgroep, inhoud en vorm

Pedagogische Studiën is bedoeld voor degenen die werkzaam zijn op het terrein van onderwijs en opvoeding en die door hun werk of studie ge´nteresseerd zijn in de wetenschappelijke benadering van onderwijs- en opvoedingsvraagstukken.

Inhoudelijk gezien richt het tijdschrift zich op vraagstukken die betrekking hebben op het onderwijs alsook op algemeen pedagogische vraagstukken die mede relevant zijn voor het onderwijs.

Bijdragen bestaan uit verslagen van empirisch en theoretisch onderzoek, literatuuroverzichten, opiniŰrende en kritische bijdragen (inclusief boekbesprekingen) alsmede verslagen van belangrijke gebeurtenissen of beschouwingen over actuele ontwikkelingen op het gebied van onderşwijs en opvoeding. Er verschijnen zes nummers per jaar.

Pedagogische Studiën vervult sedert 2001 de rol van verenigingsblad voor het VFO en de VOR. In elk nummer wordt het VOR-bulletin opgenomen, evenals VFO-mededelingen.

Redactie

Met ingang van 1 januari 2001 trad een nieuwe redactie aan. Uitgangspunt bij de samenstelling van de nieuwe redactie was dat de divisies van de VOR alsmede de (ortho)pedagogiek erin zijn gerepresenteerd. Bovendien wordt gestreefd naar een representatieve vertegenwoordiging van leden van afdelingen van Nederlandse en Vlaamse instellingen voor hoger (universitair) onderwijs die rechtstreeks in relatie staan met onderzoek en onderwijs op het gebied van de onderwijskunde en/of de pedagogiek. Het redactiesecretariaat omvat een secretariaat voor artikelen en een secretariaat voor 'Notities', 'Commentaren' en 'Boekbesprekingen'.

Zowel het VOR-bestuur als het bestuur van het VFO beogen via de uitgave van Pedagogische Studiën als ledenblad van beide verenigingen het onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen een extra impuls te geven en de wederzijdse uitwisseling en samenwerking te intensiveren. Beide besturen vertrouwen erop dat VOR- en VFO- leden aldus nog meer van hun lidmaatschap zullen kunnen profiteren.